Modernissa myynnissä onnistumisessa keskeistä on luoda yritykseen sisäiset rakenteet ja toimintaympäristö, jotka varmistavat, että myynnin avainhenkilöillä on kaikki valmiudet kasvaa huippumyyjinä niin yksilöinä kuin tiiminä. Menestyvissä yrityksissä kehittämisen fokuksena on myös johtamistyön ja -rakenteiden laadukkuus sekä aidosti innostavan myyntikulttuurin aikaansaaminen.

Kenner Company kehittää myynnin johtamista neljällä eri osa-alueella: strategian johtaminen, suorituskyvyn johtaminen, ihmisten johtaminen ja itsensä johtaminen.

Strategian johtamisessa keskeistä on kirkastaa yrityksen sekä modernin myynnin suunta ja tavoitteet. Suorituskyvyn johtamisessa olennaista on rakentaa systeemi, jolla myyntiprosessia operatiivisesti ohjataan, seurataan ja johdetaan. Ihmisten johtamisessa kehitetään toimintamalleja ja rakenteita huipputiimin rakentumiseksi ja yksilöiden kasvun mahdollistamiseksi. Itsensä johtamisessa keskeisellä sijalla on myyjien, esihenkilöiden ja johtajien tavoitteiden mukainen itseohjautuvuus sekä oman toiminnan jatkuva reflektointi ja parantaminen.

Lue blogi Myynnin johtaminen - miten menestyvät yritykset johtavat myyntiään?

Myynnin johtaminen

Strategian johtaminen

Strategia on valintojen tekemistä. Liian usein sana strategia koetaan myyntityössä irrallisena osa-alueena. Modernissa myynnissä on keskeistä kirkastaa suunta ja tavoitteet sekä samalla suunnitella toimintaa myös pidemmällä aikavälillä. Kun tavoitetila on kirkkaana, pystytään analysoimaan nykytila ja toimintaympäristö sekä tekemään tavoitteita tukevat valinnat asiakaskohderyhmissä, tuotteissa ja palveluissa, prosesseissa ja organisoitumisessa, teknologioissa ja osaamisen kehittämisessä. 

Kenner Companyn strategisen johtamisen palveluihin kuuluvat: 

 • Vision ja tavoitetilan kirkastaminen
 • Toimintaympäristön ja kilpailukentän analysoiminen
 • Strategisten vahvuuksien ja kehitysalueiden tunnistaminen
 • Strategian suunnittelu ja toimintasuunnitelman tekeminen
 • Strategian toimeenpano ja implementointi OKR (objectives & key results) -toimintamallin kautta

 

Lisätietoa aiheesta:

Lue blogi miten strategiassa huomioidaan minähyväisestä myyjästä asiakashyväiseksi myyjäksi kehittyminen.

Katso webinaari myynnin konsepteista ja pelikirjasta.

Lue blogi hukkaatko sinä asiakkaan aikaa?

 

 

Suorituskyvyn johtaminen

Myynti on aina lopulta tuloslaji. Myyntiprosessin suorituskyvyn johtamisen ja tulosten ohjaamisen keskeisiä menestystekijöitä ovat proaktiivisuus, aktiivisuus, oikeanlainen tekeminen ja jatkuva parantaminen.

Suorituskyvyn johtamisessa on keskeistä asettaa myynnille tavoitteet, suunnitella ja kehittää tavoitteiden mukaiset suorituskyvyn mittarit, luoda myynnille itseohjautuvuutta tukevat ohjaus- ja seurantakäytänteet sekä kehittää palkitsemisjärjestelmä, joka aidosti tukee myyjien kasvua ja tuloksentekoa.

Suorituskyvyn johtamisessa keskeistä on ennakoivan toiminnan aikaansaaminen, jotta myynnin johtaminen ei ole liian reaktiivista. Suorituskyvyn johtamisen kehittämisen kautta jokainen myynnin avainhenkilö ymmärtää omat tavoitteensa ja vastuualueensa ja saa läpinäkyvästi palautetta oman myyntiprosessinsa eri vaiheiden toimivuudesta mittareiden kautta. Myyjiä sparrataan ja johdetaan ketterästi heidän kasvuaan tukevien toimintamallien kautta ja varmistetaan, että palkitseminen on kannustavaa – ja parempia tuloksia aikaansaavampaa.

Kenner Companyn suorituskyvyn johtamisen palveluihin kuuluvat: 

 • Myynnin pipelinen toimivuuden arviointi datan pohjalta
 • Modernin myynnin mittariston ja dashboardin rakentaminen
 • Myynnin ohjaus- ja seurantakäytänteiden kehittäminen
 • Myynnin palkkiomallien suunnittelu ja käyttöönotto
 • CRM:n ja erilaisten teknologioiden valinta ja kytkeminen osaksi myyntiprosessia
 
Lisätietoa aiheesta:

Katso videotallenne asiakkuuksien johtamisen toimintatavoista ja onnistumistekijöistä.

Katso webinaari CRM:n hyödyntämisestä modernissa myynnissä.

Lue blogi miten tuotemyyjästä kehitytään arvon myyjäksi.

Katso webinaari markkinoinnin ja myynnin yhteispelin kehittämisestä.

Lue blogi markkinoinnin ja myynnin yhteispelistä.

Katso webinaari datan hyödyntämisestä myyntiprosessissa ja sen ohjaamisessa.

Katso webinaari timanttisesta myyntikohtaamisesta.

Lue haastattelu mitkä 5 tekijää yhdistävät markkinoinnissa ja myynnissä menestyviä organisaatioita.

Myynnin johtaminen

Ihmisten johtaminen

Johdatko myyntiä vaiko myyjiä? Menestyvissä yrityksissä johdetaan kumpaakin. On tärkeää, että myyntitiimille rakennetaan kaikki mahdollisuudet onnistumiseen. Yhtä tärkeää on, että myynnin avainhenkilöille yksilöinä luodaan kasvupolku huippumyyjäksi kasvamiseen tai huippumyyjänä kehittymiseen. Myynnin avainhenkilöt ovat kukin erilaisia yksilöitä ja persoonia. Siitä syystä on oleellista, että esihenkilötyö on valmentavaa ja erilaiset persoonat ja yksilöt aidosti huomioivaa. Usein myyntitiimi on yhtä hyvä kuin sen heikoin lenkki. Siksi ihmisten johtamisessa on tärkeää huomioida sekä tiimin johtaminen että yksilön johtaminen parhaan kasvun ja tulosten aikaansaamiseksi.

Kenner Companyn ihmisten johtamisen palveluihin kuuluvat: 

 • Huipputiimin rakentaminen ja johtaminen
 • Energisoivan myyntikulttuurin kehittäminen
 • Valmentavan esihenkilötyön ja ketterien johtamismallien kehittäminen
 • Erilaisten myyjäpersoonien johtaminen
 • Rekrytoinnin, perehdyttämisen ja osaamisen kehittämisen parantaminen

 

Lisätietoa aiheesta:

Lue blogi voittavan myyntikulttuurin rakentamisesta.

Katso webinaari Great Place To Sell.

Itsensä johtaminen

Myynti on aina lopulta yksilölaji. Nykypäivän hektisessä myyntiarjessa on entistä keskeisempää kirkastaa omat tavoitteet ja prioriteetit tekemiselle. Huippumyyjän erottaa keskinkertaisesta erityisesti kolme asiaa: kirkas fokus, vaikuttavuus ja aktiviteetit. Huippumyyjä peilaa jatkuvasti asetettuja tavoitteita ja oman tekemisen panos-tulos suhdetta. Hän suunnittelee aikaansa ja käyttää sitä viisaasti.

Huippumyyjä myös jatkuvasti kehittää omaa osamistaan ja vaikuttavuuttaan saatujen tulosten pohjalta. Hän ymmärtää, että modernissa myynnissä keskeisempää on asiakkaan kanssa suhteen luominen ennen kaupan saamista. Hän kuuntelee asiakasta, on läsnä, myy arvoa ja rakentaa kumppanuutta. Huippumyyjä myös ymmärtää, että myynti on lopulta puhdasta matematiikkaa. Harvempi onnistuu, jos myynnin tekemisissä ei ole riittävästi aktiviteettejä ja systematiikkaa.

Kenner Companyn itsensä johtamisen palveluihin kuuluvat:

 • Huippumyyjä-arvioinnin tekeminen ja omien vahvuuksien ja kehitysalueiden tunnistaminen
 • Oman myyntityön aktiviteettien seuraaminen ja proaktiivinen tekeminen
 • Ajankäytön hallinta ja siihen liittyvien tekniikoiden hyödyntäminen
 • Resilienssin ja stressinsietokyvyn kehittäminen
 • Oman osaamisen ja taitojen kehittäminen

 

Lisätietoa aiheesta:

Katso videotallenne miten kehittyä moderniksi myyjäksi.

Lue blogi huippumyyjän pyhästä kolminaisuudesta.

Lue blogi asiantuntjiana myymisestä.

sisällöt

‍‍‍Opi & Kasva - Oivalluksia ja ideoita myynnin kehittämiseen.

Vauhdittaakseen kasvua ja nostaakseen myynnin tuloksia tähän on kerätty kaikki opit, ideat ja toimintamallit modernin myynnin kehittämiseen.
Moderni myynti ja CRM
HUBSPOT & Kert Kenner - Moderni myynti ja CRM -webinaari
Webinaari
Yrityskulttuurin ja arvojen merkitys myynnin kehittämisessä
GREAT PLACE TO WORK & Kert Kenner - Yrityskulttuurin ja arvojen merkitys modernissa myynnissä -webinaari
Webinaari
Huippumyyjän pyhä kolminaisuus
AVIDLY Vieraskynä: Huippumyyjän pyhä kolminaisuus
Blogit ja artikkelit
Tuotemyyjästä arvon myyjäksi
Tuotemyyjästä arvon myyjäksi - KAUPPALEHTI haastattelu
Haastattelu
Minähyväisestä asiakashyväiseksi
BONFIRE vieraskynä: Minähyväisestä asiakashyväiseksi - moderni myynti
Blogit ja artikkelit

Kaipaatko apuja myynnin kehittämisessä?

Ole yhteydessä, niin rakennetaan yhdessä juuri teille sopiva myynnin kehittämiskokonaisuus.

Kaipaatko apuja myynnin kehittämisessä?

Ole yhteydessä, niin rakennetaan yhdessä juuri teille sopiva myynnin kehittämiskokonaisuus.